Konspirasjonsnoia hos elitene

Det er helt OK å hate Arbeiderpartiet selv om Fjotolf også gjorde det

Konspirasjonsnoia hos elitene

Vårt Land har satt seg fore å dreie fokus vekk fra de massive problemer landet står oppe i som følge av islamiseringen av Norge, og koker suppe på den gamle Fjotolf spikeren. Det er nemlig Arbeiderparti-haterne som er vår tids utfordring, skal vi tro Vårt Land.   

Allah skal med.

Ett av symbolene Vårt Land reagerer negativt på

politisk humor

Vårt Land har forlengst sluttet å forsvare kristne verdier, norske verdier og det norske folk. De bedriver nedrig ytringsfrihetsbegrensning, og de bidrar til kulturmarxismens fremme med liv og lyst. Naturlig nok mangler avisen gode argumenter for sin sak, og derav følger en påviselig drøvtygging av gammelt tankegods som slett ikke er relevant for de problemer landet står midt oppe i.

I hovedartikkelen 9.12.2017 gjør Vårt Land sitt beste for å gi kunstig åndedrett til den tvilsomme narrativet om en utstrakt konspiranoia blant de av oss som føler at vår sivilisasjon er truet. Vi beskyldes for å besitte et kokende hat. Intet mindre. Realiteten derimot, er at selv om én gitt konspirasjonsteori påviselig kan være feil, så innebærer ikke det at det ikke forekommer konspirasjoner som sådan, eller at det forekommer annen lignende destruktiv adferd fra adskilte aktører der utfallet blir like skadelig som etter en vellykket konspirasjon. Vårt Lands innsats synes å skulle oppmuntre til å stikke hodet i sanden snarere enn å reflektere kritisk over de begivenheter som utfolder seg i vår samtid. Journaliststanden er definitivt ikke hva den en gang var.

Vårt Land 9.12.2017 har altså en lengre artikkel der sosialismens fiender skal brunbeises. Dette gjøres ved å minne oss om at Fjotolf Hansen ikke likte Arbeiderpartiet, og at hans ugjerninger i følge ham selv var å påføre partiet tap, og strupe fremtidig rekruttering. Det første klarte Fjotolf, det siste klarer Arbeiderpartiet helt fint selv uten ekstern hjelp, den dag i dag.

Vårt Land henfaller stadig til å sitere den kontroversielle herren John Færseth. Han mener at Fjotolfs tankegods lever i beste velgående den dag i dag. Det kan han ha rett i. Kan dette skyldes at Arbeiderpartiet daglig gjødsler folkets forakt for dem? Eller at effekten av Arbeiderpartiet sin politikk gjennom en mannsalder ikke lenger lar seg skjule, selv med medienes villige medvirkning?

Vårt Land nevner IQ-avisen, der Jan Skoland påpeker det kjente faktum at 80 % av muslimene stemmer rødt. Vårt Land reflekterer ikke over hvorfor muslimene flokker seg om de røde, i et foreløpig fravær av norske rene islamistpartier. Hvordan det å påpeke et slikt allment kjent faktum skulle være utslag av konspiranoia, glemmer Vårt Land å fortelle.

Godtfolks skepsis til islamvennlige partier er ansett som så farlig av de dårlige nordmenn, at avisen bruker flere sider på å problematisere Fjotolfs meninger. Men meninger dreper ikke. Vårt Land tar seg heller ikke bryderiet med å påvise hva konkret det er Fjotolf har sagt, som er feil. For i deres univers er enhver anførsel «feil» når den er fremsatt av en høyreekstrem morder. Realiteten er at innimellom blant det lånte stoffet som Fjotolf bedrev «copy-paste» med i sitt manifest, forekommer det solid, sannferdig og viktig materiale som noen og en hver kunne hatt godt av å lese. Realiteten er dessuten at Fjotolf med sine handlinger er unntaket som bekrefter regelen; Alle etteretningstjenester slår fast at Vesten primært er truet av muslimterrorister. Disse muslimske nålestikkene vil vedvare og aksellerere, inntil regulære muslimske krigshandlinger blir normalen. Hva er det Vårt Land ønsker å oppnå ved å lede oppmerksomheten vår vekk fra potensielt samfunnsomveltende destruktive islamske krefter, idet avisen klynger seg til sin egen problematisering av fenomenet Fjotolf? 

I sin iver etter å brunbeise bedre mennesker enn dem selv,  ramser Vårt Land opp følgende mediekanaler for anført Arbeiderparti-konspiranoia; Nettavisen (stakkar, de får pepper fra både høyre og venstresiden), Document.no, Rights.no og SIAN. Dessverre uteblir konkrete eksempler på disse aktørene sitt Arbeiderparti-hat. Vårt Land tilbyr ingen dokumentasjon som indikerer at de nevnte aktører har fremsatt uriktige anførsler om Arbeiderpartiet. Eller at eventuelle anførsler er hatefulle. Det er for kleint. Det kan faktisk være injurierende, når artikkelens overskrift er «Et kokende hat»,  og de nevnte aktører løftes frem som bærere av dette kokende hatet. Men har Vårt Land injurierende kraft? Neppe.

De konkrete angivelige konspirasjonsteorier som fremføres av Vårt Land 9.12.2017, er følgende:

1) Arbeiderpartiet tjener Sovjet 

Her synes Vårt Land å ignorere kjente politiske fakta, når de uten videre forutsetter at Arbeiderpartiet ikke har en agenda som i realiteten tjener andre enn innbyggerne i Norge. Eksempelvis kan nevnes at så sent som i 1937 konstaterte Johan Nygaardsvold at «Det norske Arbeiderparti, mit parti, er et marxistisk og revolutionært klasseparti». (side 96).   At Arbeiderpartiet også før den tid besto av kommunister og pasifister som la landet åpent for fremmed okkupasjon, er udiskutabelt. Det som i nåtid er mer interessant, er hvor vidt Arbeiderpartiet tjener det norske folket eller andre og mørkere makter. Sovjetunionen er historie. Globalismen og ønsket om destruksjon av nasjonalstatene lever derimot i beste velgående.

Man skal ikke lenger tilbake enn til Arbeiderpartiet sin snikinnmelding via bakdøra inn i Europafellesskapet i strid med den norske folkeviljen, etter at folket hadde stemt nei til EF i 1993.  

På den 22. Sosialistiske internasjonalen i Sao Paolo i 2003 gikk Arbeiderpartiet ved Thorbjørn Jagland, Jens Stoltenberg samt to kvinnelige stemmekveg - inn for vedtaket om global governance, dvs verdensomfattende overnasjonal styring, som et mål. (Hallgrim Berg, Demokrati eller Islamisme, s193). 

At Arbeiderpartiet også i dag arbeider for mørke krefter som ikke vil oss vel, må derfor anses som et faktum, ikke en konspirasjonsteori.

2) Arbeiderpartiet begikk statskupp i 1939

Den  historiske begivenheten som av Vårt Land betegnes som konspirasjonsteori, bygger på anførsler som etter krigen ble fremsatt av nasjonalsosialister. Formålet var den gang å argumentere for at NS i 1940 avsatte et ulovlig Arbeiderparti-regime, og dermed ikke gjorde noe lovstridig.  Norulf Øvrebotten beskriver realitetene slik:

«Stortinget i 1936 ble valgt for tre år, og det skulle således ha vært holdt nytt stortingsvalg i 1939. Det ble ikke gjort fordi Stortinget i 1938 vedtok å utvide valgperioden for nasjonalforsamlingen fra tre til fire år. Det gjorde samtidig endringen gjeldende for seg selv, altså for det sittende storting, og ikke for kommende nasjonalforsamling etter nytt valg. Slik grunnloven krever i slike forhold. Dermed var hele stortingsvalget i 1939 tryllet bort. Ved hjelp av bedrag. I strid med såvel rasjonelle lover som grunnloven. Intet stortingsvalg ble holdt i 1939. Selv om regjeringen var forpliktet til å gjøre det overfor befolkningen».  

Vårt Land sin argumentasjon impliserer at fordi et utsagn en gang er fremført av nasjonalsosialister, så er utsagnet feil. Det er en hjerneløs tilnærming, og en fornærmelse mot leseren som har investert 20 kroner i avisen. Er ikke det å unnlate å oppfylle en grunnlovfestet forpliktelse overfor en hel befolkning et statskupp, når urettmessig tilraning av regjeringsmakt er resultatet?

Det som forøvrig er minst like interessant er hvordan Arbeiderpartiet  jukset seg til regjeringsmakt etter krigen. Dette gjorde de ved å blant annet frata omlag 200 000 stemmeberettigede mistenkte landssvikere stemmeretten. Å frata folk borgerrettigheter begrunnet i mistanke hører selvfølgelig ikke hjemme i en rettsstat. Kun 92 000 av disse ble senere dømt, men dette er irrelevant på tidspunktet de ble fratatt stemmeretten. Det må legges til grunn som utvilsomt at ikke en eneste en av de som mistet stemmeretten i 1945, ville ha stemt sosialistisk. Slik tilranet Arbeiderpartiet seg regjeringsmakt ved valgmanipulering, og unngikk samtidig en velfortjent riksrettsak for sitt eget nedrige svik forut for krigsutbruddet.

Det er på denne bakgrunn rikelig med fakta som er egnet til å underbygge en påstand om at Arbeiderpartiet har begått handlinger som kan klassifiseres som statskupp.

3) Arbeiderpartiet avkristner Norge

Etter vedtaket om å erstatte statskirken med en «folkekirke» i 2012, er det enkelte som har hevdet at partiet avkristner Norge. Tatt i betraktning at landet har hatt en statskirke i 1000 år som vi ikke lenger har, er det objektivt sett vanskelig å hevde at Arbeiderpartiet   i k k e  har avkristnet Norge. Når vi samtidig observerer at det blant landets prester og biskoper finnes ubehagelig mange ikkekristne og regelrette kommunister, så styrker dette en antagelse om at ødeleggelsen av det kristne fundamentet for den norske sivilisasjon er en villet handling, initiert av makthaverne. I hovedsak Arbeiderpartiet.

 Det er et faktum at Arbeiderpartiet i sin kamp for å innføre multikulturalisme og globalisme må ødelegge det nasjonale limet som binder borgerne sammen til et norsk fellesskap. Identiteten vår må ødelegges, dersom ondskapen skal seire. Kristendommen er det grunnleggende fundament for den siviliserte verdensorden som sosialistene ønsker å ødelegge. Sosialistenes massive islamimport de siste 40 år er et verktøy i så måte. Her får de både kristendomshatere og et nytt stemmekveg på en gang. At det importerte muslimske menneskematerialet også har en ond og aggresiv erobrerideologi i bagasjen har Arbeiderpartiet dessverre ikke evnet å hensynta.

4) Arbeiderpartiet indoktrinerer Norge

Sosialismens tentakler strekker seg inn over hele akademia, lærerstand, lærebokforfattere, byråkrater, beslutningstagere mfl. Det er en smal sak å hjernevaske en befolkning. Islam er jo selve prakteksempelet på hva det er mulig å få folk til å begå av onde gjerninger, bare hjernevasken starter tidlig nok. Sosialistenes hjernevask er bestemt på høyeste hold. Landsmorderen Gro uttrykker seg i stm 74/1979-80 som om hun forstår at befolkningen må tvinges til å akseptere befolkningsutskiftingen.  

«Derfor er det viktig å få i gang konkrete tiltak i folks eget lokale miljø – enten det er blokka, oppgangen, småhusbebyggelsen, beboerforeningen mv.» Multikulti er også blitt pensum: «Skolemyndighetene har påtatt seg et ansvar for at opplysnings- og holdningsdannende virke begynner med barn og ungdom.»  I tillegg til nevnte hjernevask skal mediene også medvirke: «De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio til å drive opplysning og holdningsskArbeiderpartietende virksomhet. Dette kan gjøres på mange måter, men det er ikke sannsynlig at oppslag og programmer om hvor mange problemer innvandrerne har osv. er det gunstigste utgangspunktet for forståelse». 

Vi kan i nåtid konstatere at mediene – herunder Vårt Land – fremdeles villig horer seg ut til sosialistenes destruktive multikultiprosjekt. Det er således ikke helt presist å kun si at “Arbeiderpartiet indoktrinerer Norge”, siden det er så mange andre samfunnsinstitusjoner som også medvirker i denne prosessen.

5) Arbeiderpartiet islamiserer Norge

Som det fremgår ovenfor, så avkristnet Arbeiderpartiet Norge blant annet ved innføring av en fremmed ørkenideologi som siden sin tilblivelse har vært oppsatt på å avkristne et hvert område den klarer å klore seg fast ved. Herunder Norge. Dette er objektivt sett en aktiv islamisering, likegyldig av hvor vidt Arbeiderpartiet selv har forstått hva de har stelt i stand. Men jeg tror at Arbeiderpartiet vet godt hva de selv har gjort mot Norge og mot nordmenn. I NOU 2011:14 Bedre integrering - Mål, strategier, tiltak; fremgår det på side 78:

«Muslimenes inntog i Europa er en reell utfordring fordi de fleste av dem ikke skiller mellom individmoral og samfunnsmoral på samme måte som oss som har en kristen bakgrunn. Forskjellen er at den muslimske religionen er mye mer politisk enn vår kristne kultur (...) Konsekvensene av et muslimsk flertall vil bli et annet samfunn enn vi har i dag. Det vil bli mer kollektivistisk og folk vil få mindre rett til individuelle friheter. Det som er det paradoksale er at de som kommer til å tape mest på dette er den liberale eliten som i dag argumenterer mest for toleranse for innvandring».  

Gitt Arbeiderpartiets dominerende rolle i den tiden Norge har blitt islamisert er det ikke urimelig å hevde at Arbeiderpartiet islamiserer Norge. I hvilken grad dette har vært partiets hensikt er i denne sammenheng irrelevant.

Konspirasjon eller ei er en uviktig debatt  

Vårt Land har iht det ovenstående ikke evnet å tilbakevise det som måtte være av konspirasjonsteorier omkring Arbeiderpartiet og deres virke. En konspirasjon er en sammensvergelse for å utføre noe i den hensikt å oppnå partenes felles mål. Begrepet konspirasjonsteori er i den litteratur jeg har sett, vært benyttet om konspirasjoner som ikke anses å være reelle. Det blir som med rasismebegrepet, islamofobibegrepet, muslimhatbegrepet etc; Mangler du argumenter, så kall motpartens anførsler for konspirasjonsteori. Men det er ikke noen grunn til å anta at det aldri forekommer konspirasjoner, bare fordi enkelte konspirasjonsteorier faktisk er feil. Begrepet «konspirasjonsteori» er blitt et kjært verktøy for dem som ønsker å avskrive alle bekymringsmeldinger om hvordan det egentlig står til i samfunnet vårt.  

Artiklene i Vårt Land er ikke interessante først og fremst for sitt innhold, men som symptomer på den distraksjon de utgjør. Ved å rette oppmerksomheten mot en mer eller mindre innbilt strømning blant gode nordmenn, blir disse stigmatisert, latterliggjort og diskredittert. Kulturmarxistenes fokus holdes på den innbilte faren fra «Arbeiderparti-haterne», men effektene av kulturmarxistenes pågående destruksjon av Norge og Det Norske fortsetter mens almuens oppmerksomhet er rettet feil vei.  

Det som Vårt Land ikke evner å ta inn over seg er at det meget vel kan eksistere onde planer som medfører destruksjon av vår sivilisasjon, uten at dette nødvendigvis er en konspirasjon mellom flere parter. Det er uansett ikke mindre viktig å avsløre og motarbeide slike onde planer.

Realiteten er at både sosialister, enkelte Høyrekrefter og alle de gode muslimene har slike destruktive planer. Men de samarbeider ikke i den forstand at de drar sammen mot et felles mål. Alle de nevnte tror at de bruker de øvrige som verktøy for å fremme sin egen agenda.

Arbeiderpartiet fører en de facto arbeiderfiendtlig innvandringspolitikk.  Norske arbeidere er blitt funksjonærer og stemmer Høyre. Derfor importerte Arbeiderpartiet nytt stemmekveg;  Yrkesmessig analfabete horder fra dysfunksjonelle islamske stater, i den naive tro på at dette vil trygge Arbeiderpartiets maktbase.

EØS-avtalen ble kuppet gjennom av Arbeiderpartiet uten demokratisk behandling. Den har vært og er en ulykke. For nasjonalstaten, for arbeiderklassen og for distriktene. Videre ser vi at Arbeiderpartiet er i full gang med å konvertere til islam, i den tro at de vil beholde makten den dagen de har lykkes i å bytte ut befolkningen i Norge slik at det blir muslimsk flertall.

Vingle-Støre lener seg på luremuslimen Tariq Ramadan. Ramadan (som nylig er utpekt som seksualpredator) er blant annet kjent for å ønske å utsette islamsk dødsstraff i Europa,  frem til muslimene er blitt mange nok til å innføre sharia her. Moratorium er ordet han bruker. Ramadan er en hardcore islamist. En ekte god muslim. At Arbeiderpartiet ser mot Ramadan for veiledning i hvordan drive en nasjon som fylles opp av stadig flere muslimer, forteller oss at Arbeiderpartiets kurs for fremtidens Norge er en motorvei til Helvete.

Dette må det være mulig å opponere mot, uten å bli brunbeiset av Vårt Land.

Den shariatilbøyelige Fjerna sitt parti vil ha billig arbeidskraft, lavere lønninger og høyere profitt til eierne. Kapitalisme er ikke alltid vakkert, det heller.

Allah derimot, er bare opptatt av at hele verden tilhører ham, og at hans hitreiste medarbeidere har rett til å okkupere Norge, og leve som parasitter på den del av landets opprinnelige befolkning som muslimene velger å la leve etter fullført okkupasjon.

Sammen klarer disse sterke kreftene å ødelegge Norge, i troen på at de selv skal profittere på det. Men bare en av dem kan vinne. Da er det en ulempe at verken Arbeiderpartiet eller Høyre viser tegn til å forstå islams ondskap. På samme måte som islamistene i Iran brukte kommunister som nyttige idioter i 1979, og slik kommunistene i Russland brukte anarkister som nyttige idioter i 1917, så bruker samfunnsfiender av i dag andre samfunnsfiender som sine nyttige idioter. Og alle tror de er smartest. Realiteten er jo at bare en av disse bevegelsene kan vinne. Det vil være islamistene som vinner, dersom ingen gjør noe veldig håndfast for å stoppe dem. Rett og slett fordi de er mest brutale og barbariske. Våre politiske broilere tror nok at de er smarte, men smartness taper for Kalashnikov. Koranen er dessuten klar på at Allah er den dyktigste konspiratøren.  Empiri blant annet fra 1917 og 1979 slår fast at de av oss som hater Arbeiderpartiet slipper å gjøre noe aktivt med saken, idet islamistene selv kommer til å gjøre kål på Allahs sosialistiske fiender.

Eurabia – en realitet

Konspiranoia synes å være «in» hos Vårt Land.  Journalisten bak dagens artikkel har også begått en lignende artikkel 14.9.2017. Dessuten kjørte avisen den 7.9.2017 en artikkel med tittelen «Lite konspiratorisk valgkamp». Den sistnevnte artikkelen var illustrert med et digert bilde av undertegnede på stand under Arendalsuka, i heftig debatt med et knippe unge fullstendig inkompetente og kristendomshatende islamofile hedninger. I denne artikkelen kan Vårt Land fortelle leserne at SIAN knyttes til det avisen kaller «Eurabia teorien». Hva avisen åpenbart ikke har fått med seg, er at Eurabiabestrebelsene til muslimene er et dokumenterbart faktum. Ikke en teori.

Eurabia er tesen om at muslimene er her for å gjennomføre Allahs befaling om å okkupere det europeiske kontinentet. Muslimenes Eurabia ambisjoner er et beviselig faktum. I terroristorganisasjonen Det Muslimske Brorskapet sin interne hundreårsplan for okkupasjon av Vesten så betegner muslimene selv sin migrasjon til Norge som en sivilisasjonsjihad. Muslimene innrømmer det selv i sitt interne memorandum. Det foreligger også et tilsvarende plandokument utarbeidet av muslimer for den muslimske overtagelsen av UK, som Hallgrim Berg selv leste i 1995 da han satt i Europarådets Parlamentarikerforsamling. I tillegg vet vi at koranen inneholder evig gyldige befalinger om at muslimene skal invadere og okkupere oss. Alt dette er altså fakta. Ikke en konspirasjonsteori.  Hadde Vårt Land hatt snev av journalistisk integritet, ville de satt seg inn i saken. Men det blir det samme her, som med elitenes vegring for å ta et oppgjør med muslimenes umenneskelighet. Et slikt oppgjør ville krevd alt for smertefulle erkjennelser om elitenes egne forfeilede holdninger i årtier. Da er det mer bekvemt å resirkulere gammelt radde-oppgulp om de av oss som er gode nordmenn.

Er hat legitimt?

Haterstempel er blitt mote etter at straffeloven av 2005 ble rettskraftig fra 2015. Der introduserte lovgiver fenomenet «hatefulle ytringer». Dette har medført inflasjon i hat-anklager fra radd og muslimer, oftest uten saklig grunn.

Godhet er en dyd, men det kan også hat være. Det er for eksempel mye ved islam som fortjener å hates. Islam foreskriver mishandling og seksuelt misbruk av barn. Islam lar muslimske foreldre dreper sine barn straffefritt. Islam foreskriver kvinnemishandling, -undertrykking og flerkoneri. Islam foreskriver drap på homofile, Apostater og ikkemuslimer. Det er intet galt i å hate islam. Det er gratis, og det er ikke en gang straffbart.

Dersom enkelte gode nordmenn hater Arbeiderpartiet, kan også det være vel begrunnet. Det faktum at en mentalt syk fyr i 2011 hatet Arbeiderpartiet så høyt at han begikk terrorhandlinger, er ikke et argument for at det ikke eksisterer objektivt sett gode og saklige grunner til å hate Arbeiderpartiet, i motsetning til hva Vårt Land stadig synes å legge til grunn.

En fun fact som sikkert plager folkefiendene i Arbeiderpartiet, Vårt Land med flere noe voldsomt, er at hat mot Arbeiderpartiet faktisk ikke er hatkriminalitet. Etter definisjonen i straffeloven § 185 er ikke vold som er utslag av denne type hat å anse som hatkriminalitet, fordi den ikke retter seg mot en utsatt minoritetsgruppe. Hatefull ytring rettet mot eliten, Arbeiderpartiet og lignende raddepakk, rammes heller ikke av straffebudet fordi den ikke er motivert av de hensyn som bestemmelsen nevner. Enhver står således helt fritt til å hate Arbeiderpartiet.

Det skulle man ikke tro, når en leser Vårt Land.

 

Vårt Land har definitivt noe å lære av Søren Kierkegaard: «Man kan jo bedrages paa mange maader; man kan bedrages ved at troe det Usande, men man bedrages dog vel ogsaa vedikke at troe det Sande».