Mohamed Ali Younes Gatan er en god muslim

Voldsmann dømt etter Gjøvikslaget

Mohamed Ali Younes Gatan er en god muslim

Representanten for De Uintegrerbare som utøvde hærverk på SIAN sitt lydutstyr i Gjøvik 7.10.2017, er dømt for vold mot politifolk under pågripelsen.

Gatan hjalp SIAN med å eksponere islams ondskap

Det er et udiskutabelt faktum at Mohamed Ali Younes Gatan er en god muslim. Målestokken på om en muslim er en god muslim, er graden av muhammedansk adferd. Dersom muslimen speiler Muhammeds adferd, da er han en god muslim. Dette slår koranen fast. En god muslim er et dårlig medmenneske. Så også Gatan. Han er voldelig. Muhammed var voldelig. Det er forøvrig også koranen. Gatan tolererte ikke SIAN sin kritikk av Pedofeten. Muhammed selv snikmyrdet og henrettet kritikere.  Gatan setter seg opp mot de vantro sine menneskapte lover. Muhammed anerkjente bare Allahs lov.

Koranen 4:59 befaler muslimer å adlyde Allah, Muhammed og de av muslimene med autoritet. I den rekkefølgen. Verken våre menneskeskapte lover eller den vantro norske statsmakt er nevnt, og skal derfor ikke adlydes av muslimer. Koranen 5:51 og 9:23 sier at muslimer ikke har lov til å la seg styre av oss «vantro». I så måte kan man konstatere at Gatan har lyktes godt med å praktisere sin islam i Norge.

Islam slår fast at ingen vantro kan ha autoritet over en muslim. Gatan aksepterer ikke politiets autoritet. Og han er ikke alene om det. Vi har tidligere omtalt muslimers trusler og vold ifm blant annet Gjøvikslaget [her].

Gatan ble nylig dømt til seks måneders fengsel, hovedsaklig for hans vold mot politiet. Dommen omfattet også ymse narkotikarelaterte saker. Han ble frikjent for å ha ødelagt vårt lydutstyr. Dette pga usikkerhet i retten om hvor vidt det var ham som var gjerningsmannen. Det eksisterer tilstrekkelig mange vitner til at det objektivt sett ikke er noen tvil om Gatans skyld. Men slik er nå en gang bevisbedømmingen i retten. De rette vitnene må være til stede i rettsalen. Hvilket de ikke var. Heldigvis var utstyret ikke så kostbart. Vi har råd til å utsettes for voldelige muslimske barbarer, dersom de begrenser seg til å trampe i stykker en forsterker en gang i blant.

Mer alvorlig var det faktum at Gatan var bevæpnet. Fra dommen siteres:

«Tiltalte ble etter at [politi] ble frigjort fraktet til sentralarresten i Hamar. Da han skulle gå ut av politibilen, falt det en foldekniv på bakken som det ble fremlagt bilde av i retten. Tiltatte har forklart at det var en kniv han hadde fått av en person under motdemonstrasjonen for å skulle skjære av ledninger til lydanlegget. Han benyttet ikke kniven, men vedgikk å være kjent med knivforbudet på offentlige steder og erkjente straffeskyld. Tiltalte har overtrådt straffeloven (2005) $ 189 annet ledd, og blir å domfelle for post VI i tiltalebeslutningen». 

I hvilken grad den gode muslimen Gatan snakker sant om sitt forsett ved å bære kniv, kan man jo spekulere på. Jeg er ikke optimist i spørsmålet om Gatan vil slutte å følge islamsk lov etter denne dommen. Til det er han sannsynligvis en alt for god muslim. 

Dersom man ikke kan noe særlig om islam, så vil man nok undres over hva det er som gjør gode muslimer så notorisk voldstilbøyelige. Den danske psykologen Nicolai Sennels har forsket på hva som foregår oppi muslimhjerner.  Sennels skriver i boken «Blandt kriminelle muslimer» s25:

«Muslimers identitet har to sider: En kulturel side og en religiøs side. Det kom meget tydeligt frem i terapilokalet, hvordan man sagtens kan have stærke personlighedstræk, som kommer av at være opvokset i en muslimsk kultur, uden at leve efter de religiøse regler i islam. Mange af de muslimske unge, jeg har mødt, lever ikke som “religiøse muslimer”, men som “kulturelle muslimer”. De bryder de religiøse regler ved at drikke alkohol, de beder ikke, de har sex før ægteskabet (oftest med ikke-muslimske piger), og deres viden om, hvad der står i Koranen, er for det meste yderst sparsom. Men selvom de ikke er religiøse, er deres reaktionsmønstre og måde at tænke på meget klart præget af den muslimske kultur (...) Selv når det kommer til hard core kriminelle unge indvandrere, som ryger, drikker alkohol, tager stoffer, ikke holder ramadan, og bruger deres narkopenge på at gå til prostituerede, så ligger det alligevel dybt i dem, at islam og Muhammed er noget, man skal respektere og forsvare».  

Det hevdes gjerne blant muslimløgnere og islamofile vantro, at en kulturell muslim sin lovstridige adferd nettopp beviser at islam ikke kan holdes ansvarlig for hans handlinger. Som teologien slår fast (jf ovenfor), hjemler islam at muslimene bryter sekulær norsk lov. Det er graden av overholdelse av islamsk lov – ikke sekulær vantro lov – som avgjør om en muslim er god eller dårlig etter islamsk etisk kompass.  

Som Sennels påpeker, er voldstilbøyeligheten hos kulturelle muslimer ikke noe mindre enn den vi ser hos de mer religiøse av muslimene. Og voldutøvelse er heller ingen indikator på at voldsmannen er en dårlig muslim. Tvert i mot. Realiteten er jo dessverre at jo mer religiøs en muslim er, jo mer voldelig blir han. En muslimsk voldsmann er pr definisjon en god muslim.

Danmarks Statistik har laget en opplysende oversikt over muslimenes voldstilbøyelighet pr opphavsland.  Det er ingen grunn til å anta at muslimer i DK er skrudd sammen forskjellig fra muslimer i Norge. Islam kjenner ingen landegrenser.

Gatans adferd under Gjøvikslaget er intet mysterium for den som kjenner islam og dens virkning på det muslimske sinn. Islam er verdens mest voldelige religion. Nicolai Sennels skriver i «Blandt kriminelle muslimer» s97 at;

«Ud over synet på mænd og kvinders forskellige rettigheder er det sted, hvor den vestlige kultur og den muslimske kultur adskiller sig mest, nettop forholdet til følelserne – og især de aggresive følelser».

Nicolai Sennels påpeker også at muslimene anser siviliserte menneskers dialogkåte adferd overfor muslimene, som et tegn på svakhet. Og det har muslimene rett i. Gode muslimer anser dialog som feighet. Gode muslimer forstår kun vold, for slik er de oppdratt. Barnemishandling og hjernevask er sentrale komponenter i god islamsk oppdragelse. Dette vil vi måtte ta konsekvensen av, på ett eller annet tidspunkt. 

Norsk politi er etter det jeg selv har kunnet konstatere ved noen anledninger, tilsynelatende i en tilstand av grenseløs inkompetanse og virkelighetsfornekting. Dette er ikke spesielt nyttig og fremtidsrettet, tatt i betraktning at antallet gode muslimer (som Gatan) i Norge øker eksplosivt. Hvilket for så vidt allerede har gitt politiet i inn- og utland en rekke eksplosive erfaringer med sine respektive uintegrerbare barbarer. Det er selvfølgelig noen få enkeltindivider i politiet som erkjenner tingenes tilstand og årsak, men karrierehensyn samt kulturmarxistisk hjernevask ved politihøyskolen og ved strategisk stab, setter tjenestemenn i direkte livsfare grunnet manglende innsikt i de faktiske årsaker til de krigslignende tilstander som møter politi og sivilister i Vesten i dag.

Dersom politiet skal ha håp om å vinne kampen mot barbarene må de pakke ned dialoghåndboken, droppe peppersprayen og ta frem batongene. Lær av dem som har erfaring. Det er for eksempel ikke noe mysterium hvorfor gode muslimer ikke kidnapper russere. Det er gode grunner til at Filippinene etter general Pershing unngikk ytterligere muslimsk barbaradferd. Det er gode grunner til at de eneste islamske stater som henger nogenlunde sammen, er de totalitære voldsvillige diktaturene. Ikke dermed sagt at voldelig undertrykkelse og diktatur er ønskelig, men innenfor islam er det så mange konkurrerende sekter og så generelt lav terskel for voldsutøvelse, at sivilisert folkestyre blir en umulighet i kombinasjon med islam. Denne tilstanden vil vedvare så lenge det lever minst to muslimer på jorden.  Det er ikke levevilkår for sivilisasjon, demokrati og humanisme i stater populert med gode muslimer. Muslimske barbarer forstår kun vold.  

Det er på tide politiet markerer at det er de som er tildelt monopol på voldsbruk. For islam er av en annen mening. Islam er uforenlig med vårt norske demokrati. Det sier islam. Og det sier muslimene selv. Islamsk Råd bekrefter at sharia står over norsk lov.

Inntil den norske statsmakten erkjenner dette faktum, vil vi få se flere og mer alvorlige utslag av islamsk barbari i Norge.

Forby sharia. Deporter gode muslimer. Herunder Gatan.