Merete Hodne anker saken til Høyesterett?

Merete Hodne angriper islam dermed er det greit å kalle henne nazist.

Lagmannsretten dom i Hodne-saken er en knusende dom mot norsk og europeiske rettsvesen som aldri gir anti-islamske borgere et betimelig rettslig vern

Merete Hodne anker saken til Høyesterett?

Dommen i Gulating lagmannsrett i Merete Hodne-saken, der hennes anke i dommen i Stavanger tingrett mot Løgnaslaget ble avvist, er ikke en dom mot Merete Hodne – det er en dom som viser at norsk rettsvesen avviser rettslig vern av anti-islamske personer når slike utsettes for overgrep. Det er greit at Merete Hodne karakteriseres som «nazifrisør», men det var ikke greit at politimester Asbjørn Bryhn i Bergen i 1978 ble beskyldt for å være nazist. Han fikk i høy grad rettslig vern.

Gulating lagmannsrett kom til at nazi-beskyldningen som ble rettet mot politimesteren «må i høy grad anses egnet til å skade fornærmedes gode navn og rykte» og det har vært «en betydelig påkjenning for fornærmede». På dette grunnlag fant retten det rimelig med en betydelig oppreisningserstatning, men slik ble det ikke i Hodne-saken.
Kyrre Eggen, ekspert på ytringsfrihets- og menneskerettighetsjuss innen Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Strasbourg, skriver i sin avhandling at saksøkere på høyresiden når ikke frem med sine søksmål i denne domsstolen – søksmålene avvises som «åpenbart ubegrunnede».
Det gjenstår å se om det vil komme en domsavsigelse der denne trenden snus. Vi registrerer at Merete Hodnes advokat. Per Danielsen, vurderer å anke dommen til Høyesterett. Det er noe i oss som sier: Det bør de ikke gjøre for de har ikke en sjanse i havet til å vinne frem, men på den annen side håper vi på en bekreftelse av det motsatte – derfor bør saken ankes dersom det er mulig å finne et økonomisk grunnlag.
Arne Tumyr
Kristiansand